Sociálne služby

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť, alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané okrem iného na prevenciu, zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby.

Sociálne služby pre seniorov:

Zariadenie pre seniorov - poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Domov sociálnych služieb - poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.